[LIVE] 220710 Vlive 演唱會結束後煥亨直播

看板 iKON
作者 XDXDXDXDXDXD
時間2022-07-10 16:05:51
留言 1則留言,1人參與討論
推噓 1 ( 1推 0噓 0→ )
220710 Vlive 演唱會結束了!煥亨驚喜直播(已結束) https://www.vlive.tv/post/0-29800970 https://i.imgur.com/tDlt8zt.png
capture time https://i.imgur.com/AzsQNNI.png
https://i.imgur.com/qlrZPms.png
B站中字(巴厘島字幕組)(超迅速的!) https://www.bilibili.com/video/BV12t4y1b7BK (宋尹亨吧) https://www.bilibili.com/video/BV1rV4y1n7xY (Light3_金振煥個站)
-- 走過路過不要錯過復古神曲iKON - BUT YOU M/V↓ https://youtu.be/r5n1GCY-nYQ
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.228.195.85 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/iKON/M.1657440354.A.80A.html

clairol 07/10 16:24 1F 沒跟上 XD
※ 編輯: XDXDXDXDXDXD (125.228.195.85 臺灣), 07/10/2022 22:30:00

iKON 最新熱門文章