[LIVE] 220901 Weverse 振煥東赫錄音室直播

看板 iKON
作者 XDXDXDXDXDXD
時間2022-09-01 16:58:01
留言 1則留言,1人參與討論
推噓 1 ( 1推 0噓 0→ )
220901 Weverse 振煥東赫錄音室直播 (已結束) Weverse https://weverse.io/ikon/live/2-104380921 B站中字 https://www.bilibili.com/video/BV1jW4y1b7P8 (Light_3金振煥個站) https://i.imgur.com/9i2N3Mk.png
好久不見的感覺嗚嗚嗚 振煥說在錄solo的歌!!!
-- 走過路過不要錯過復古神曲iKON - BUT YOU M/V↓ https://youtu.be/r5n1GCY-nYQ
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.228.195.85 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/iKON/M.1662022685.A.6E8.html

clairol 09/01 20:30 1F 真的好久不見了!
※ 編輯: XDXDXDXDXDXD (125.228.195.85 臺灣), 09/02/2022 19:55:18

iKON 最新熱門文章