[LIVE] 220915 Weverse iKON出道七周年直播

看板 iKON
作者 XDXDXDXDXDXD
時間2022-09-15 18:10:08
留言 1則留言,1人參與討論
推噓 1 ( 1推 0噓 0→ )
220915 Weverse HAPPY iKON 7th Anniversary直播(已結束) https://i.imgur.com/sZqqywX.jpg
https://i.imgur.com/AFphRXF.png
Weverse https://weverse.io/ikon/live/4-104484770 B站中字 https://www.bilibili.com/video/BV1Ax4y1V7mA (不尷尬字幕組) 官推和weverse更新: 長久以來在iKON身邊 給予溫暖的 iKONIC我愛你 https://i.imgur.com/1D3J7OO.jpg
https://i.imgur.com/afsZLNo.jpg
-- 走過路過不要錯過復古神曲iKON - BUT YOU M/V↓ https://youtu.be/r5n1GCY-nYQ
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 125.228.195.85 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/iKON/M.1663236613.A.FA4.html
※ 編輯: XDXDXDXDXDXD (220.133.12.145 臺灣), 01/11/2023 14:31:42

sallycan222 01/13 00:37 1F 終於等到中字了,謝謝XD大

iKON 最新熱門文章