Fw: [影音] 181202 tvN 新西遊記6 E05 中字

看板 Kr_1n2d
作者
時間
留言 0則留言,0人參與討論
推噓 0  ( 0推 0噓 0→ )
※ [本文轉錄自 KR_Entertain 看板 #1S143zRS ] 作者: Apink ( ) 看板: KR_Entertain 標題: [影音] 181202 tvN 新西遊記6 E05 中字 時間: Mon Dec 3 04:30:45 2018 181202 tvN 新西遊記6 E05 中字 《新西遊記》是按照中國古典《西遊記》設定角色,借用日本漫畫《七龍珠》裡的龍珠道 具做任務,在旅遊途中進行遊戲的實境節目。 出演: 姜鎬童、殷志源(水晶男孩)、李壽根、安宰賢、宋旻浩(WINNER)、P.O(BLOCK B) 愛奇藝 https://tw.iqiyi.com/v_19rqrh8o14.html B站 rapid https://www.rapidvideo.com/v/FXT0567T8U OL https://openload.co/f/uGHhoHO3Iuw DM http://www.dailymotion.com/video/k1H4J2mCbqIZFOsrBVc http://www.dailymotion.com/video/k4t1A3muYy8YapsrBVd - 結束了 謝謝新西遊記帶給我10個星期的歡樂 期待在溫暖的季節以姜食堂再次重逢 --
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 50.100.84.64 ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/KR_Entertain/M.1543782653.A.6DC.html 原推文刪除 ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ※ 轉錄者: hylan09 (114.136.55.115), 12/03/2018 14:21:37 ※ 編輯: hylan09 (114.136.55.115), 12/03/2018 14:25:26

最新文章