Re: [討論] 開啟蜘蛛感應的彼得帕克可否幹贏美隊???

看板 Movie
作者
時間
留言 2則留言,2人參與討論
推噓 2  ( 2推 0噓 0→ )
討論串 4
BF109Pilot: 想看美隊戰鐵龜歐比王07/11 10:37
看到推文覺得構想很有趣 自己做了個模擬對戰 "歐"比王肯諾比 VS "美"國隊長 最完美的防禦 VS 最強的盾 最能龜的男人 VS 最持久的男人 自帶高地優勢 VS 自帶55波優勢 誰勝誰負? https://i.imgur.com/FWFNiMT.png
https://i.imgur.com/NkIqk0t.png
https://i.imgur.com/lBfKcfu.png
https://i.imgur.com/zMT5Xz5.png
https://i.imgur.com/j1klCip.png
https://i.imgur.com/CyhG1Sy.png
https://i.imgur.com/raUqr67.png
https://i.imgur.com/ZDEX9Ut.png
https://i.imgur.com/HeAhSPq.png
-- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 122.118.126.227 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/movie/M.1562936765.A.982.html
1Frapnose: 最後一張有笑。 07/12 21:48
2Frsktdn5227: 最後一張 07/12 23:40

完整討論串

2 >> Re: [討論] 開啟蜘蛛感應的彼得帕克可否幹贏美隊???
2 movie Jackdada 2019-07-12 21:06

movie 熱門文章

26 [好雷] 黑魔女2
50 movie arsl400 2019-10-17 13:06