556
11/05 starlight66
53
71
11/05 EdwardPHL
19
24
11/05 ttnakafzcm
12
16
11/05 ttnakafzcm
13
31
11/05 newodp
4
4
11/05 tracy020911
22
33
11/05 SHIMADACEST
-6
11/06 bibo188
8
21
11/06 sdodoj
3
7
11/06 Justina777
67
125
11/06 m0936306306
34
55
11/06 EdwardPHL
476
11/06 starlight66
15
27
11/06 forever1421
297
11/06 ted211494
35
87
11/07 cherry5008
13
30
11/07 Inhotep
12
17
11/07 jj96857400
11
29
11/07 PWTboy
 
1
11/07 yyyy20